DELUJEMO NEODVISNO IN STROKOVNO

Storitve

NOTRANJA REVIZIJA – REVIDIRANJE POSLOVANJA

Opravljamo tele storitve:
 • svetovanje pri vzpostavljanju in izboljševanju notranjerevizijske dejavnosti;
 • opravljanje notranjih revizij – revizij poslovanja; opravimo jih mi (outsourcing) ali pomagamo zaposlenim v notranjerevizijski dejavnosti v primeru kadrovskih ali časovnih omejitev (cosourcing);
 • usmerjanje, nadzor, prenos znanj in izkušenj na vaše zaposlene.

ZUNANJA PRESOJA KAKOVOSTI NOTRANJE REVIZIJE

Se želite prepričati, ali
 • notranja revizija deluje v skladu z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju in drugimi strokovnimi pravili ter dobro prakso,
 • se revidirajo prava področja na pravi način ter vam je pri nadziranju poslovanja in obvladovanju tveganj notranja revizija v ustrezno pomoč,
 • notranja revizija dodaja vrednost organizaciji in sledi najboljšim dobrim praksam?

UPRAVLJANJE TVEGANJ

Pomagamo vam pri vzpostavljanju sistemov obvladovanja tveganj in njihovem ocenjevanju, natančneje pri
 • opredeljevanju tveganj in določanju odzivov nanje,
 • pripravi seznama (registra) tveganj in ukrepov za njihovo obvladovanje,
 • uvajanju in izvajanju ocenjevanja tveganj,
 • presojanju ustreznosti sistema upravljanja tveganj.

IZBOLJŠEVANJE POSLOVNIH PROCESOV IN NOTRANJIH KONTROL

Lahko vam pomagamo, če potrebujete
 • presojo, kateri procesi in ukrepi dodajajo vrednost,
 • zagotovila glede ustreznosti notranjih kontrol na posameznih področjih poslovanja oziroma njihove uspešnosti, učinkovitosti in skladnosti s predpisi,
 • priporočila za izboljšanje procesov in notranjih kontrol,
 • pomoč pri uvajanju priporočil, usmerjanje in nadzor.

SKLADNOST POSLOVANJA S PREDPISI IN DOBRO PRAKSO

Opravljamo tele storitve:
 • svetovanje pri vzpostavljanju funkcije skladnosti,
 • usmerjanje, nadzor, prenos znanj in izkušenj na vaše zaposlene,
 • presojanje kakovosti delovanja funkcije skladnosti z namenom podati oceno in priporočila za izboljšanje,
 • notranje revizije skladnosti.

INFORMACIJE ZA ODLOČANJE

Lahko vam pomagamo odgovoriti na tale vprašanja:
 • Ali so informacije za odločanje ustrezne ‒ medletne za vodstvo (kontroling) in revizijsko komisijo/nadzorni svet?
 • Ali jih je mogoče preveč, ključnih pa ni?
 • Ali so informacijske potrebe ustrezno prepoznane (na primer pred prenovo informacijskega sistema)?
 • Ali je priprava informacij stroškovno učinkovita?
 • Ali so kalkulacije ustrezne?

LETNO POROČILO

Lahko vam pomagamo odpraviti negotovost in dvome glede
 • ustreznosti zasnove letnega poročila,
 • obsega in vsebine razkritij,
 • izjave o upravljanju in izjave o nefinančnem poslovanju,
 • vpeljave celovitega (integriranega) poročanja.

TRAJNOSTNO, DRUŽBENO ODGOVORNO POSLOVANJE IN POROČANJE

Lahko vam pomagamo določiti
 • ključne trajnostne dejavnike vašega poslovanja,
 • načine njihovega spremljanja,
 • merila za ocenjevanje,
 • informacije za odločanje v organizaciji,
 • letno poročanje za javnost.

IZOBRAŽEVANJE

Izobražujemo in opravljamo coaching na vseh predstavljenih področjih. Storitve prilagodimo vašim potrebam!